10. díl na téma ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – Zproštění od placení pojistného (finančních závazků).

10. Životní pojištění - 01

                Mnoho lidí váhá s pojištěním, životním i neživotním, jelikož nevědí, zda budou vždy schopni dostát svým finančním závazkům, které z toho vyplývají. Podobné je to i s uzavíráním hypoték. Všichni víme, že dokud to jde, pak jsme schopni si spočítat, kolik můžeme na pojistné a půjčky měsíčně či ročně vydat; ale kdo ví, zda se nezraníme, neonemocníme, nebo z jiného důvodu nebudeme s to svým závazkům dostát. Víme, že předvídat se to nedá, ale dojít k tomu může a co pak?

                Naše kancelář má pochopitelně zájem o prozíravé, moudré klienty, ne o nezodpovědné riskaře. Je proto v pořádku položit si i takovou otázku. Ano, vezmete-li si nějaký závazek, musíte se připravit i na jeho plnění. Už jsme si říkali, že i na takové situace se lze připravit: jde o smrt, invaliditu, pracovní neschopnost nebo úraz. Ale jsou i jiné důvody, které nám dostát svým závazkům nedovolí: déle trvající nemoc, nebo ztráta zaměstnání. To neovlivníme. Pojišťovny se snaží zodpovědné klienty povzbudit možností pojistit se i na takové situace.

                První pojištěný (pojistník, který pojistku platí) se může připojistit proti neschopnosti splácet sjednané pojistné. V praxi to funguje tak, že trvá-li pracovní neschopnost nad 30 dní a pojištěnec to řádně doloží, nemusí po tu dobu platit. Musí jít o zaměstnance nebo OSVČ a svoji výdělečnou činnost přerušil výhradně v důsledku dlouho trvající choroby. Tedy nepřerušil ji z vlastní vůle. Pracovní neschopnost však nesmí trvat déle, než jeden rok. Pojišťovny rovněž prověřují její nezbytnost.

                Pojištění lze sjednat pro osoby mezi 15. a 59. rokem včetně. V 60 letech automaticky zaniká, není-li při sjednání smlouvy stanoveno jinak. Pojistník si může domluvit kratší dobu.

                Jsou ovšem důvody, proč naše kancelář právě tento produkt příliš nedoporučuje, ačkoliv svůj význam má. Pro pojišťovny je nevýhodný, může svádět i k pojistným podvodům. Proto jej ošetřují řadou výluk, takže není nakonec předem jasné, zda na něj pojištěný vůbec dosáhne, a kdy už nárok nemá. Klasicky jsou ve výlukách psychické choroby (nejsou-li přímým následkem fyzického zranění či nemoci), ale třeba i pracovní úrazy nebo nemoci z povolání (snad proto, že v tom případě má pojištěnec nárok na odškodné od zaměstnavatele), které hrozí nejvíce.

                Pojistné se navíc vypočítává od celkových finančních závazků pojistníka vůči pojišťovně: čím vyšší pojistné, tím dražší připojištění. Proto pojistné za toto riziko pojištění výrazně prodražuje, avšak nárok na plnění je dost nejistý.

                Podobné je to s pojištěním proti ztrátě zaměstnání, které by mělo pomoci klientovi splácet jeho finanční závazky vůči bankám. Opět záleží na výši takových závazků.

                Výluky jsou však podobné, jako u produktu předcházejícího, navíc ke ztrátě zaměstnání nesmí dojít z vůle či viny pojištěnce, ve zkušební době, nebo uplynutím doby určité. Takže i tady je nárok na plnění ve výsledku sporný.

                Zmiňujeme se o tomto produktu proto, že na pojistném trhu je, a v zásadě by mohl být dobrý. Ale jeho nabídka je zatím málo atraktivní. Není však do budoucna vyloučené, že jej pojišťovny přeci jen nakonec zatraktivní.

                Je věcí naší kanceláře, abychom vývoj tohoto produktu pro Vás sledovali a nabídli Vám jej v takové podobě, který bude po Vás opravdu výhodný.

                No, a příště si povíme něco o tom, jak může pojistné plnění ovlivnit, dojde-li k pojistné události při dopravní nehodě.

Celý text ke stažení v pdf

2 Komentářů

  1. Pingback: Životní pojištění? Nejde jen o smrt, ale o život!

  2. Pingback: 9. díl na téma ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – Vážné choroby? … I to na nás číhá

Přidávání komentářů není povoleno.