7. díl na téma ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – Pobyt v nemocnici

7. Životní pojištění - 01

6)            V předcházejícím díle jsme hovořili o tom, jak se zajistit pro případ, že nás z výdělečné činnosti vyřadí nemoc nebo úraz, které vedou pouze k pracovní neschopnosti. Nyní si povíme o tom, že pojišťovny nabízejí zajištění i pro případ, že úraz či nemoc vedou k hospitalizaci. Možnost připojistit se na pobyt v nemocnici byla nabízena už před tím, než byly zavedeny poplatky za hospitalizaci. Po jejich zavedení bylo toto riziko sjednáváno především kvůli nim, ale jejich původní smysl byl v hrazení ušlého zisku a nákladů s hospitalizací spojených, takže ani po zrušení poplatků za hospitalizaci toto pojištění význam neztrácí. Lze uplatnit i pro hrazení nadstandardního pokoje a péče a další náklady, které z pobytu v nemocnici pojištěnému vznikají (např. zajištění chodu domácnosti po dobu hospitalizace).

                Jde o denní dávku, jejíž výše se stanovuje podle předpokládaných nákladů a výše ušlého zisku.

                Aby bylo možné uplatňovat nárok na plnění, musí hospitalizace trvat u jedné pojišťovny minimálně 24 hodin, u jiné třeba „tři půlnoci“ a podobně. Pak se plní za každý započatý den hospitalizace, maximálně však 730 dnů (cca dva roky). Pobyt v nemocnici musí být z lékařského hlediska nezbytný, tedy, že nelze péči poskytnout ambulantně.

                Pojištění se zpravidla vztahuje na hospitalizaci v celé Evropě.

                Také toto pojištění, podobně jako pracovní neschopnost, lze rozdělit do tří kategorií podle důvodů hospitalizace:

                a) Pobyt v nemocnici následkem úrazu:

                U pobytu v nemocnici se uplatňují karenční doby, ale podobně, jako u pracovní neschopnosti, ne u hospitalizace následkem úrazu. Tam je plnění okamžité (tedy už 7 dní od sjednání smlouvy), samozřejmě, došlo-li k úrazu až po začátku platnosti smlouvy a pokud si úraz nezpůsobil pojištěný záměrně, aby získal plnění. Později si povíme i o tom, jaký vliv má, dojde-li k úrazu v souvislosti s dopravní nehodou.

                b) Pobyt v nemocnici následkem nemoci…

                … je stejně jako „pracovní neschopnost v důsledku nemoci“ dražší. Některé pojišťovny ho ani nenabízejí. V jiných je základní; na úraz ta třeba se připojistit. Na rozdíl od úrazu se u nemoci uplatňují karenční doby, aby se předešlo hospitalizaci pro nemoci, kterými pacient (vědomě) trpěl již před sjednáním pojištění. Tyto se uplatňují i tehdy, kdy v průběhu pojištění dojde k úpravám, třeba ke zvýšení pojistné částky.

                c) Pobyt v nemocnici následkem úrazu a nemoci:

                Kombinaci obou důvodů k hospitalizaci nenabízejí všechny pojišťovny. Lze jí však lépe pokrýt obě rizika, a to se slevou.

                Pojistit lze děti od 3 měsíců do 26 let a dospělé od 18 do 75 let (není-li při sjednání stanoveno jinak). U pojištěných dětí pojištění zaniká automaticky při dovršení 26 let a u dospělých v 75 (tedy, není-li sjednáno jinak).

                Jak již bylo řečeno, u pojištění nemocí jsou uplatňovány ochranné karenční lhůty. Zvláštními případy jsou hospitalizace z důvodu těhotenství nebo stomatologických zákroků. Tam se uplatňují zvláštní karence – zpravidla se hradí pobyt v nemocnici z těchto důvodů až po uplynutí 8 měsíců od sjednání smlouvy. Ale v rámci boje o zákazníka začaly být některé pojišťovny k ženám s komplikacemi v těhotenství a při porodu velmi vstřícné. Tyto změny v podmínkách pozorně sledujeme, abychom připravili nabídku podle klientových potřeb.

                Pojistnou částku za pobyt v nemocnici nelze uplatňovat, pokud by sice bylo možné provést léčení ambulantně, ale osobní sociální situace pojištěného to neumožňuje (třeba kvůli nedostatečné péči ze strany rodiny). Ve výlukách jsou také psychologické a psychiatrické důvody k hospitalizaci, pokud nedošlo k duševním poruchám v souvislosti s tělesným úrazem. Také hospitalizaci z důvodů vrozených vad, zejména pokud se o nich vědělo už před sjednáním pojištění, odmítají pojišťovny hradit. Pojišťovny mají ve výlukách pobyty v léčebných zařízeních, pokud jde o rekonvalescenci, lázeňské a podobné pobyty, ale některé ochotně platí i tyto, navazují-li bezprostředně na hospitalizaci.

                Pochopitelně i zákroky, které byly plánované před pojištěním, jsou ve výluce. U některých pojišťoven lze však sjednat pojištění i na ně, ale jen ve výjimečných případech. Také se nehradí pobyt v nemocnici v důsledku nemocí a zranění, ke kterým došlo méně než pět let před sjednáním pojištění.

                Budete-li pojištěni pro případ pracovní neschopnosti i na hospitalizaci, plní se z obou pojištění. To je pro pojištěného výhodné. Na druhou stranu není plnění za pobyt v nemocnici pracovní neschopností podmíněno.

                Při sjednání pojištění je i z těchto důvodů u většiny pojišťoven potřeba vyplnit velmi podrobné zdravotní dotazníky.

Pojišťovny navíc hradí jen skutečnou dobu strávenou v nemocnici. Dojde-li k přerušení hospitalizace (třeba z rodinných důvodů), nelze na tyto dny plnění nárokovat.

Podle pojistných podmínek některých ústavů je třeba nárok na plnění uplatnit nejpozději 30 dnů od ukončení hospitalizace. Ale podle občanského zákoníku, silnější normy než jsou vlastní podmínky, je to až tři roky. I toto Vám pohlídáme. Pojištěnec musí pojišťovně předložit propouštěcí zprávu.

V souvislosti s lékařskou péčí nabízejí pojišťovny i jiné zajímavé produkty. Ale o tom jindy, stejně jako o pojištění závažných onemocnění. Za týden si povíme o tom, jak se zajistit pro případ vzniku invalidity – co je to invalidita a jaké druhy a stupně rozeznáváme.

Celý text ke stažení v pdf

4 Komentářů

  1. Pingback: 6. díl na téma ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – Pracovní neschopnost

  2. Pingback: Životní pojištění? Nejde jen o smrt, ale o život!

  3. Pingback: 9. díl na téma ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – Vážné choroby? … I to na nás číhá

  4. Pingback: 11. díl na téma ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – Pojištění smrti, úrazu atd. při dopravní nehodě

Přidávání komentářů není povoleno.